Adatkezelési szabályzat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉST KÖTŐ ÜGYFELEK SZÁMÁRA

I. AZ ADATKEZELŐ(K) MEGNEVEZÉSE:

Az RE/MAX Franchise, amely az alábbiakat foglalja magában:

  • HT ESTATES KFT. (székhely: 1053 Budapest, Ferenciek Tere 3., cégj.szám: 01 09 961937, adószám: 23361117-2-41, képviseli: Kesthely Bence László, (továbbiakban RE/MAX Magyarország), mint a RE/MAX Franchise jogok kizárólagos magyarországi tulajdonosa
  • RE/MAX Magyarországgal kötött érvényes Franchise szerződés hatálya alatt álló minden olyan Magyarországon bejegyzett RE/MAX Franchise iroda amely aktívan végez ingatlanközvetítői tevékenységet

A RE/MAX Franchise Hálózat tagjai a közöttük létrejött megállapodás alapján közös adatkezelőnek minősülnek, amely azt jelenti, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelés célját és eszközeit közösen határozták meg.

Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
  • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
  • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
  • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
  • Európai Tanács és a Parlament (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation (GDPR).


II. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, KEZELT ADATOK KÖRE, A HOZZÁFÉRÉSRE JOGOSULTAK

 

 

Adatkezelés célja

adatkezelés jogalapja

kezelt adatok köre

Kik férhetnek az adatokhoz?

A.

az ügyfél számára szerződés alapján ingatlanközvetítői szolgáltatás nyújtása

a GDPR. 6. cikk (1bekezdés b.) pontja 

- a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés

ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, e-mail címe, telefonszáma, ingatlan adatai, paraméterei

Az ügyfél személyes adataihoz a RE/MAX Franchise Hálózat azon Franchise Partnere, illetve a Franchise Partnerrel jogviszonyban álló azon ingatlan-tanácsadója férhet hozzá, amelynek/akinek az ügyfél ingatlana a portfoliójában van, illetve amelynek/akinek az adott ingatlant megtekinteni kívánó érdeklődő ügyfele van. 

az ingatlanközvetítő megkerülésével történő ügyletkötés esetén az RE/MAX Franchise Hálózat jogszerű polgári jogi igényének érvényesítése. 

 

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja

-az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése

ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, e-mail címe, telefonszáma

Az ügyfél személyes adataihoz a RE/MAX Franchise Hálózat, a hálózat Partnere, illetve a vele jogviszonyban álló azon ingatlan-tanácsadója férhet hozzá, amelynek/akinek az ügyfél ingatlana a portfoliójában van.

 

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) előírt ügyfél-átvilágítás 

 

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) előírt kötelező adatkezelés

az ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, állampolgársága, azonosító okmányának típusa, száma, külföldi magánszemély esetében a tartózko­dási helye

Az ügyfél személyes adataihoz a RE/MAX Franchise Hálózat, a hálózat Partnere, illetve a vele jogviszonyban álló azon ingatlan-tanácsadója férhet hozzá, aki az ügyféllel szerződéses kapcsolatban áll/állt.

 

számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdésében előírt számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség

ügyfél neve, lakcíme, számla összege, számla egyéb adatai

Az ügyfél személyes az RE/MAX Franchise Hálózat azon Franchise Partnere fér hozzá, aki az ügyfélnek számviteli bizonylatot állított ki.

B.

Adatkezelés célja

adatkezelés jogalapja

kezelt adatok köre

Kik férhetnek az adatokhoz?

Az ingatlan értékesítése esetén az ügyfél adatainak a továbbítása az RE/MAX Magyarországgal szerződéses jogviszonyban álló energetikai tanúsítvány kiállítására jogosult társaságnak/személynek abból a célból, hogy az ügyféllel a társaság/személy a szolgáltatása nyújtása érdekében kapcsoltba léphessen.

a GDPR. 6. cikk (1bekezdés a.) pontja 

- az érintett önkéntes hozzájárulása

az ügyfél neve, telefonszáma, címe, ingatlan adatai

- RE/MAX Franchise hálózat

Ügyfél elégedettségi megkeresések, az ügyfél igények pontosítását szolgáló kérdések küldése e-mailen és/ vagy telefonon

a GDPR. 6. cikk (1bekezdés a.) pontja 

- az érintett önkéntes hozzájárulása

- név

- e-mail cím

- telefonszám

- ingatlan paramétei

- ügyfél igényeket minősítő kérdésekre adott válaszok 

- ügyfél-elégedettségi kérdőívre adott válaszok 

 

-RE/MAX Magyarország, valamint az a Franchise Partner és vele szerződéses jogviszonyban álló ingatlan-tanácsadó, aki az ügyféllel közvetlenül kapcsolatban áll

piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése

 

a GDPR. 6. cikk (1bekezdés a.) pontja 

- az érintett önkéntes hozzájárulása

ingatlan adatai, ingatlan értékesítésével kapcsolatos adatok (pl: hirdetési ár, eladási ár stb.)

- RE/MAX Franchise hálózat


III. ADATTOVÁBBÍTÁS

Az RE/MAX Franchise Hálózat az ügyfelek adatait a Pmt-ben meghatározott esetekben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal keretében működő Pénzmosás Elleni Információs Iroda részére továbbítja.

Az RE/MAX Franchise hálózat az ügyfél nevét, telefonszámát és az ingatlan adatait az ingatlan értékesítése esetén továbbítja az energetikai tanúsítvány energetikai tanúsítványt készítő társaság / személy részére.

Az RE/MAX Franchise Hálózat az ügyfél személyes adatait az RE/MAX Franchise Hálózat megkerülésével történő ingatlaneladásból eredő polgári jogi igénye érvényesíté­se esetén továbbíthatja az általa vagy a Franchise Partner által megbízott ügyvédnek, ügyvédi irodának, követelés-behajtással foglalkozó cégnek.

RE/MAX Franchise Hálózat az ügyfél személyes adatait továbbíthatja az ingatlan értékesítése esetén a Vevő részére az ingatlan vételi ajánlata, illetve az adásvételi szerződés előkészítése érdekében.

IV. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Pmt. alapján és Számviteli törvény alapján az adatkezelés időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év.

Az ügyféllel fennálló szerződéses kapcsolat alapján kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 5 év.

Az ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetében az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 2 évig tart.

Ezt követően az adatkezelő az ügyfél adatait a hozzájárulással érintett célra nem használja.


V. ADATFELDOLGOZÓK

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, amelyek az Adatkezelővel szerződéses jogviszony keretében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. Az RE/MAX Franchise Hálózat az adatkezelés során adatfeldogozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az egyes Adatkezelőkkel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások és adatkezelés tekintetében adatfeldolgozók lehetnek az alábbi személyek:

  • Az RE/MAX Franchise Hálózat tevékenysége ellátásában az RE/MAX Franchise hálózattal jogviszonyban álló egyéb közreműködők, teljesítési segédek (pl: ingatlan-tanácsadók, irodavezetők, adminisztratív munkatársak, hitelközvetítői alvállalkozók, megbízott értékbecslők).


VI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Ügyfeleink bármikor jogosultak tájékoztatást kérni az RE/MAX Franchise Hálózat által kezelt, rájuk vonatkozó személyes adatokról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését, változás esetén azok módosítását.

Ügyfeleink az RE/MAX Magyarország címére, a Franchise jog kizárólagos magyarországi tulajdonosához címzett (HT Estates Kft. , 1053 Budapest, Ferenciek tere 3. ) és oda megküldött levélben vagy az info @remax.hu e-mail címre megküldött levélben bármikor megtilthatják személyes adataik további felhasználását olyan célra, amelynél az adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulásuk volt.

Ügyfeleink az általunk kiküldött hírlevelek, ajánlatok alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek, ajánlatok küldését. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek, ajánlatok, egyéb megkeresések küldését, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.


VII. AZ ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI

Az RE/MAX Franchise Hálózat ügyféllel megbízási szerződésben álló Franchise Partnere a Pmt. előírásai alapján köteles a személyazonosság ellenőrzése érdekében az azt igazoló okirat bemutatását az ügyféltől megkövetelni és az okirat érvényességét ellenőrizni valamint az okiratról másolatot készíteni.

Az RE/MAX Franchise Hálózat ügyféllel megbízási szerződésben álló Franchise Partnere a Pmt. előírásai alapján köteles továbbá gondoskodni arról, hogy az üzleti kapcsolattal összefüggő adatok naprakészek legyenek. Ezért az ügy­fél köteles a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és a lakcímet igazoló hatósági igazolványa bemutatásával az adott Franchise Partnert a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül tájékoztatni az általa korábban megadott adatokban történt változásról.


VIII. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az ügyfél bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti a RE/MAX Franchise Hálózatot [email protected] email címre küldött vagy a HT ESTATES Kft-nek címzett, a 1053 Budapest, Ferenciek tere 3. szám alatti székhelyre küldött levéllel.

Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhe­lye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

 

Lépjen kapcsolatba velünk